ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТ И ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН И ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПОКУПКИ НА СТОКИ ПРЕЗ НЕГО
ДЕФИНИЦИИ: По смисъла на настоящите общи условия, под посочените думи и изрази следва да се разбира: Общи условия – означава настоящите Общи условия. Доставчик – означава търговско дружество “Алфа Плейграунд” ООД, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 203088203 Сайт / Електронен магазин – означава интернет адрес "https://alfabg.com" Потребител – означава лицата, ползващи и посещаващи Сайта и Електронния магазин. Потребителски профил – означава отделна част в Сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от последния при регистрацията му на cайта. Стока/и – означава стоките предлагани от Доставчика чрез Електронния магазин. Поръчка – означава поръчката на Потребителя за определени избрани от него Стоки, заедно с избрания начин за заплащане и получаване на Стоките. Цена на Стоката – означава цената за бройка или за определено количество стока, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В цената не се включват разходите за транспорт и доставка. Цена на Доставката – означава разноските по транспорта и доставянето на Стоките до Потребителя, с включен данък върху добавената стойност Стойност на Поръчката – означава общо Цената на Стоката и Цената на Доставката. ПРЕДМЕТ Чл. 1 Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между “Алфа Плейграунд”ООД, ЕИК 203088203, наричано по-долу ДОСТАВЧИК, от една страна, и лицата, ползващи сайта и електронния магазин, намиращ се на интернет адрес: https://alfabg.com , наричани по-долу Ползватели/ Потребители, от друга страна. Неразделна част от настоящите Общи условия, Политиката за събиране и защита на личните данни на Алфа Плейграунд ООД  Чл. 2 Тези условия са обвързващи за всички Потребители. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят се счита за уведомен и се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.  Приемайки настоящите Общи условия, ползвателят дава и съгласието за сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите.
ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ Чл. 3 Информация за Доставчика съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: Наименование на Доставчика:“Алфа Плейграунд” ООД; Седалище и адрес на управление (адрес на упражняване на дейността): гр. Варна 9000, ул. „Йосиф Стоянов“ № 1; ет.2, Данни за кореспонденция /включително телефон и адрес на електронна поща/: гр. Варна 9010, бул. „Царевец“ № 36; ет.3, ап. 16, Телефон:052614340, 0878880080  office@alfаbg.соm Вписан в Търговския регистър с ЕИК: 203088203; Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG203088203 Надзорни органи: Комисия за защита на личните данни, Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40, http://www.cpdp.bg , www.cpdp.bg Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6 тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: http://www.kzp.bg , www.kzp.bg Национална агенция за приходите ТД на НАП София, Адрес: 1000 гр. София, ул. Аксаков № 21, тел.: 02/ 9859 3821, Адрес: бул Цар Борис III № 215, Тел.: 02/ 9179124, http://www.nap.bg , www.nap.bg Комисия за защита на конкуренцията, Адрес: България, София 1000, бул. Витоша №18, Телефони: Деловодство: 02/9356 113, 02 980 73 15, Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg, Уеб сайт: http://www.cpc.bg, www.cpc.bg ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 4. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет https://alfabg.com , В сайта се предлагат продукти, на които Доставчикът е директен вносител, както и продукти, на които Доставчикът е разпространител. Чл. 5. Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, както и да извършват следните действия: Свободно да разглеждат съдържанието на интернет страницата и предлаганите продукти, Да извършат регистрация и създаване на профил за закупуване на стоки от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Доставчика в неговия ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка, 6. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката на потребителското или търговското право условия. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН Чл. 7. За да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Доставчика, не е необходимо Ползвателят да извършва регистрация в него. Чл. 8. В случай, че желае да се регистрира, Ползвателят следва да въведе електронната си поща и паролата за отдалечен достъп, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. Направената регистрация сама по-себе си не обвързва Ползвателя с извършването на определени покупки или допълнителни действия. Чл. 9. Указаната в Електронния магазин цена е за 1 бр /м2 / л.м. в лева и с включен ДДС. В цената на продукта не се включва цена за опаковка и доставка. Чл. 10. Указаната в Електронния магазин цена, както и търговските отстъпки важат единствено при сключване на договор през Електронния магазин. Чл. 11. За индивидуални поръчки на стоки, които не се поддържат на склад, ( вкл.всички продукти, без указани цени - чиито цени са по запитване), се изисква авансово плащане – 50% от стойността на поръчката. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА Клиентът сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от https://alfabg.com , чрез интерфейса на Доставчика. Настоящите общи условия са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба. По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба: Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на поръчаните от него стоки. Потребителят заплаща на Доставчика цената на доставените стоки в срок и начин на плащане съгласно настоящите общи условия. Доставчикът доставя заявените от Клиента стоки в сроковете, определени от настоящите общи условия. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са направени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако има такава. Чл. 14. Поръчка може да се извърши от различни секции в сайта, където има форма за поръчка. Подробните детайли на продуктите съдържат кратко и детайлно описание, произход, актуална  снимка и цена. Чл. 15. При поръчка потребителят посочва основните параметри според дадените в сайта опции: брой, м2 , доставка, цвят, модел и др.п). Потребителят задължително посочва адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Не попълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва Доставчика със задължението за изпълнение на поръчката и доставка. Чл. 16. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като служител на Доставчика се свърже с него по телефон или e-mail. Чл. 17. Чрез натискане на бутона "ПОРЪЧАЙ" на Сайта на Доставчика, Потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор за покупко-продажба. Чл. 18. Договорът влиза в сила в момента, в който Потребителят направи плащане по него. Доставчикът се задължава да предаде стоката / извърши  услугата, само след заплащане на пълния размер на цената в срока по Договора и при спазване на настоящите общи условия. Чл. 19. Към Договора се прилага спецификация по образец със следното описание: вида на стоката или вида на услугата, отделните дейности, свързани с извършване на услугата, количество; единична цена, обща стойност и други. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА Доставчикът се задължава да доставя поръчаните Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя или до склад на Доставчика. Ако Потребителят (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в най-близкият офис на куриера до поискване от потребителя. Разходите за доставка се поемат от потребителя, като цената зависи от теглото на стоката и населеното място ( областни градове,села). Калкулираните цени за доставка важат за поръчки, които се извършват нагеографската територия на Република България. Ако желаете да доставим стоки до чужбина, е необходимо да се свържете допълнително с нас на https://alfabg.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8 . Чл. 20. Ако Потребителят е посочил друго лице, което да приеме пратката от негово име, в последствие Потребителят, извършил първоначално поръчката, няма право на възражения относно доставката и да иска нейното връщане. Доставчикът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. Пълните условия за доставка можете да видите на: https://alfabg.com/%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%... . ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН ОТ РАЗСТОЯНИЕ Чл. 24. Потребител на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Потребителят е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, като осигури тяхното качество и безопасност. Чл. 25. Правото на отказ по чл. 24 може да бъде упражнено само в случай, че продуктите са в оригиналната си опаковка и вид. Чл. 26 Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор при доставка на стоки, изработени по индивидуална поръчка или съобразно неговите индивидуални изисквания. Чл. 27. Правото на отказ по чл. 24 от настоящите общи условия може да бъде осъществено след като Потребителят предварително уведоми доставчика на телефон 0878 880 080 или на имейл https://alfabg.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8# , sаlеs@аlfabg.соm в предвидения от закона срок. След като бъде уведомен за намеренията на Потребителя, Доставчикът изпраща на Потребителя формуляр за връщане на стоката, в който Потребителят вписва и IBAN на банкова сметка, по която да бъде възстановена Стойността на поръчката. Потребителят следва да попълни формуляра и да го изпрати на електронната поща на Доставчика, а именно https://alfabg.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8# , ffice@аlfabg.сom , като това не е задължително. Потребителят, който упражнява правото си на отказ от договора от разстояние по чл. 24, трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне в срок до 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си по чл. 27. Чл. 28. Потребителят, който упражнява правото си на отказ от договора от разстояние по чл. 24 заплаща преките разходи във връзка с връщането на стоката на Доставчика, в т.ч. и разходите по куриерски услуги. Чл. 29. В случай че Потребител се възползва от правото си по чл. 24, Доставчикът се задължава да му възстанови Стойността на поръчката по банков път по посочената по чл. 27 банкова сметка в законоустановения 14-дневен срок. Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно. ЛИЧНИ ДАННИ Чл. 30.С приемането на Общите условия Потребителите се съгласяват, че Доставчикът и неговите служители, имат достъп до информацията подадена при регистрацията на Потребителския профил и поръчването на Стоки. Чл. 31. Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от https://alfabg.com за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани в https://alfabg.com “Алфа Плейграунд” ООД уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. Доставчикът осигурява защитата на личните данни съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия Потребителите се съгласяват, че Доставчикът може да обработва предоставените лични данни, за целите на техническо управление на Електронния магазин и неговата база данни, установяване на контакт с Потребителя, управление на Поръчките, доставяне на Стоки и всякакви други дейности, свързани с изпълнението на задълженията на Доставчика и Потребителите, както и за измерване на ефективността на услугите на Доставчика, рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на Доставчика и друга подобна информация по поща, телефон или e-mail, както и други търговски съобщения. Чл. 32.С приемането на общите условия Потребителят се съгласява, че във връзка с обработването на личните данни за посочените в чл. 31 цели, Доставчикът може да предоставя тези данни и на трети лица, с които си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си – куриерски и спедиторски компании и др. Чл. 33. На основание чл. 34а от Закона за защита на личните данни Потребителите могат да възразят срещу използването на личните данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели. Потребителите имат право да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг, като изпратят писмено съобщение до Доставчика на контактите, посочени в Електронния магазин. Чл. 34. Потребителят по всяко време може да се откаже от получаване на информация за продукти, кампании, промоции др. на Доставчика, като изпрати съобщение за това на e-mail: https://alfabg.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8# offiсе@аlfаbg.сom Чл. 35. Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. Чл. 36 Доставчикът може да използва технологии, които да му позволят да събира определена техническа информация като IP адрес, местоположение на Потребителя, уеб браузър. Доставчикът може да използва и бисквитки (cookies) в Електронния си магазин. По този начин доставчикът може да разбере кои части на Сайта Потребителят е посещавал, да измери ефективността от провежданите рекламни кампании, да подобри дизайна и структурата на Електронния магазин. Чл. 37. Потребителят по всяко време може да забрани използването на cookies, като зададе съответните настройки в браузърът, който използва. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ Чл. 38. Доставчикът има право едностранно и по всяко време да променя общите условия на настоящия Електронен магазин, като след промяната оповести датата на последната актуализация. Ако не е посочено друго, тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Потребители. Чл. 39. Задължение на Потребителя е да се запознае с актуалните общи условия за ползване на сайта. Чл. 40. Промените на настоящите общи условия не засягат договорните отношения между Доставчика и Потребителя, възникнали преди промяната. ОТГОВОРНОСТИ Чл. 41 Доставчикът не носи отговорност за възможни пропуски, свързани с актуалността на информацията в Електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на Електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива. Чл. 42. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Доставчикът има правото да откаже изпълнението на поръчката, като не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/ или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. Чл. 43 Доставчикът не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки). Чл. 44. Доставчикът не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта. Чл. 45. Доставчикът не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности. Чл. 46. Доставчикът не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя. Чл. 47. Доставчикът не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата. Чл. 48. Доставчикът се задължава да се спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа. ДРУГИ Чл. 49. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на сайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения. Чл. 50. Доставчикът има право по всяко време, без нужда от уведомяване да прекратява достъпа на Потребителя до Електронния магазин, ако Потребителят е в нарушение на настоящите общи условия. Доставчикът не носи отговорност за евентуални вреди и пропуснати ползи, настъпили във връзка с прекратяването на достъпа до Електронния магазин. Чл. 51. Цветовете на стоките, показани в Електронния магазин на Доставчика зависят от настройките на монитора или устройството на Потребителя. Чл. 52. Предоставената информация и снимков материал са предмет на авторско право на Доставчика. Зареждането или отпечатването на страници от сайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на сайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение от Доставчика. Чл. 53. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без, негово съгласие. Потребителите нямат право да разпространяват чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знаци и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица. Чл. 54. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите общи условия не води до недействителност на останалите такива. Чл. 55. За всички неуредени в тези общи условия въпроси се прилага действащото законодателство в Република България. За всички възникнали спорове при тълкуване настоящите общи условия и двете страни се задължават да положат усилия за тяхното разрешаване със споразумение, а когато това не е възможно, споровете да бъдат отнасяни към съответните компетентни органи. Чл. 56 Доставчикът запазва правото си по всяко време да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение без да се задължава да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. Чл. 57. При нереализиране на поръчан проект - авансовата сума заплатена за изготвянето му не подлежи на възстановяване на клиента. Чл. 58. Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник. Чл. 59. Всички промоционални цени и намаления са валидни до изчерпване на наличността. Чл. 60. Потребителят има право да задържи своята поръчка в склад на Доставчика за период от 1 календарен месец. В случай на забавяне, потребителят има право да удължи този период като е необходимо да заяви това като се свърже с “Алфа Плейграунд” ООД на телефон 0878 880080 или имейл: https://alfabg.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8# , offiсе@аlfаbg.соm Дата на последна промяна на общите условия: 14 януари 2021.